Chuyển đến Nội dung

Ngày có Hiệu lực: Ngày 24 tháng 5 năm 2018. 

Tại Hiệp hội Bông Quốc tế Hoa Kỳ, chúng tôi tập trung kết nối các doanh nghiệp trên toàn cầu với các nhà sản xuất sợi cotton của Hoa Kỳ và các sản phẩm làm từ cotton. Trong Chính sách Bảo mật Toàn cầu này, chúng tôi sẽ cho bạn biết những thông tin nào chúng tôi nhận từ khách truy cập vào trang web COTTON USA.org và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó để kết nối các doanh nghiệp, quảng bá sợi cotton và các sản phẩm làm từ sợi cotton của Hiệp hội Bông Quốc tế Hoa Kỳ và cải tiến các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập trang COTTONUSA.org, nhập thông tin cá nhân vào các mẫu trên Trang web, nhấp vào nút “Tôi Chấp nhận” trên pop-up (cửa sổ bật lên) giới thiệu về chính sách bảo mật của chúng tôi, nếu có, và/hoặc duyệt Trang web, bạn chấp thuận các thông lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Hiệp hội Bông Hoa Kỳ là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, như được định nghĩa dưới đây, được thu thập theo Chính sách Bảo mật Toàn cầu này. Các câu hỏi liên quan đến Chính sách Bảo mật Toàn cầu này phải được chuyển đến CCI theo thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

Mặc dù Chính sách Bảo mật Toàn cầu này nhằm mô tả phạm vi rộng nhất các hoạt động xử lý Thông tin Cá nhân trên toàn cầu của chúng tôi, các hoạt động xử lý này có thể bị hạn chế hơn tại một số khu vực pháp lý dựa trên phạm vi tiếp cận ngoài lãnh thổ và các hạn chế theo luật pháp của khu vực tương ứng. Ví dụ, luật pháp của một quốc gia cụ thể có thể hạn chế các loại Thông tin Cá nhân chúng tôi có thể thu thập hoặc cách thức chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân đó. Trong các trường hợp đó, chúng tôi điều chỉnh các chính sách và/hoặc thông lệ nội bộ của mình để phù hợp với quy định của luật pháp địa phương.

1. Giới thiệu về Chính sách Bảo mật này.

Đây là Chính sách Bảo mật (“Chính sách Bảo mật”) áp dụng cho bất kỳ trang web hoặc dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi bao gồm trang web COTTONUSA.org có đăng tải liên kết đến Chính sách Bảo mật này (gọi riêng và gọi chung là “Trang web”). Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các hoạt động thu thập thông tin của chúng tôi ngoài Trang web (trừ khi được quy định khác đi dưới đây hoặc tại thời điểm thu thập).

Hiệp hội Bông Quốc tế Hoa Kỳ (“CCI” “chúng tôi”, “của chúng tôi”) coi trọng sự riêng tư của các cá nhân sử dụng Trang web của chúng tôi (“người dùng”, “những người dùng” và/hoặc “bạn”). Chính sách Bảo mật Toàn cầu(“Chính sách Bảo mật”) này giải thích những thông tin nào có thể được thu thập từ bạn, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó, cách thức và lúc chúng tôi chia sẻ thông tin đó và các lựa chọn bạn có thể có đối với việc sử dụng thông tin đó. Chúng tôi cũng mô tả các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ sự an toàn cho thông tin của bạn và cách bạn có thể liên lạc với chúng tôi để biết thông lệ bảo mật của chúng tôi.

Ngoài Chính sách Bảo mật, việc sử dụng Trang web này của bạn cũng bị chi phối bởi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản Sử dụng và/hoặc Chính sách Bảo mật, hãy ngưng sử dụng Trang web.

2. Chúng tôi Thu thập Dữ liệu Nào.

Thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng giúp chúng tôi cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, cải tiến Trang web của chúng tôi và nâng cao hiệu quả của các sáng kiến và chương trình quảng bá sợi cotton và các sản phẩm sản xuất từ cotton của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Một số thông tin bạn có thể nhập vào Trang web gồm thông tin cá nhân. Trừ khi luật pháp hiện hành có định nghĩa khác, “Thông tin Cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể nhận diện cá nhân bạn hoặc từ thông tin đó, bạn có thể bị nhận diện trực tiếp hoặc gián tiếp. Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn phụ thuộc vào tính chất tương tác giữa bạn và chúng tôi và Trang web này và có thể bao gồm:

A. Thông tin Bạn Cung cấp cho Chúng tôi.

Chúng tôi nhận và lưu giữ thông tin bạn tự nguyện nhập trên Trang web hoặc cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Thông tin Cá nhân chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ bạn gồm:

• Thông tin Liên hệ như họ và tên, địa chỉ gửi hàng và địa chỉ email; 

• Thông tin Vị trí Địa lý như quốc gia nơi bạn định cư; 

• Các Tùy chọn Yêu thích như ngôn ngữ mong muốn, tùy chọn đăng ký nhận email hoặc sự quan tâm rõ ràng đến một loại cotton hoặc sản phẩm làm từ cotton cụ thể; và 

• Thông tin Truyền thông Xã hội như khi bạn tham gia cùng chúng tôi trên các phương tiện truyền thông xã hội qua các hashtag hoặc bằng cách sử dụng các tính năng truyền thông xã hội được cung cấp trên Trang web (xem “Dịch vụ Bên thứ ba, Tính năng và Thiết bị” để biết thêm thông tin).

Bạn có thể chọn không cung cấp Thông tin Cá nhân chúng tôi yêu cầu nhưng bạn sẽ không thể tận dụng một số tính năng của Trang web sau đó như nhận các thông tin cá nhân hóa trực tiếp từ chúng tôi.

Luật bảo mật của một số quốc gia áp đặt những hạn chế đối với việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân Nhạy cảm như được định nghĩa dưới đây. Chúng tôi sẽ không yêu cầu Thông tin Cá nhân Nhạy cảm của bạn và yêu cầu bạn không cung cấp những thông tin đó cho chúng tôi. Theo pháp luật hiện hành, “Thông tin Cá nhân Nhạy cảm” thường dùng để chỉ các thông tin cá nhân từ đó chúng ta có thể xác định hoặc suy ra nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc những niềm tin khác tương tự, tư cách thành viên trong một hiệp hội nghề nghiệp hoặc thương mại, sức khoẻ hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần, việc điều trị y tế, dữ liệu di truyền, đời sống tình dục hoặc dữ liệu tư pháp (bao gồm thông tin liên quan đến sự vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm tội hình sự) của một cá nhân. Trong một số trường hợp, thông tin đó có thể là thông tin tài chính.

Thông tin Cá nhân, khi đã bị “làm mất khả năng định danh” không phải là đối tượng của Chính sách Bảo mật này và chúng tôi cũng như các Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi có thể xem thông tin đó không phải là Thông tin Cá nhân và sử dụng nó mà không phải có nghĩa vụ với bạn trừ khi bị luật pháp hiện hành cấm.

B. Thông tin được Thu thập Tự động.

Chúng tôi nhận và lưu giữ một số thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn tương tác với các tài sản số của chúng tôi gồm Trang web, nội dung được phục vụ thay mặt chúng tôi trên các Trang web của bên thứ ba hoặc các email chúng tôi gửi. Một số thông tin như vậy được thu thập bằng cách sử dụng “Các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động” như các cookie, web beacon (tập tin chỉ báo web) và các liên kết đến các trang web được nhúng. Thông tin thu thập theo cách này bao gồm: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, các URL tham chiếu và thông tin về các hành động được thực hiện hoặc tương tác với các tài sản số của chúng tôi. Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn qua thời gian và trên các trang web của bên thứ ba sử dụng các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động.

Vui lòng lưu ý rằng thông tin ẩn danh được thu thập thông qua các Dụng cụ Thu thập Dữ liệu Tự động không liên kết với một cá nhân cụ thể thì không phải là Thông tin Cá nhân theo Chính sách Bảo mật này. Trong phạm vi chúng tôi kết hợp thông tin ẩn danh được thu thập thông qua các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động với Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ coi thông tin kết hợp đó là Thông tin Cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.

Các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động được sử dụng trên Trang web và thông tin thu thập được bởi các công cụ này bao gồm:

• Thông tin Nhật ký: Thông tin nhật ký là dữ liệu về việc bạn sử dụng Trang web như địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, các trang giới thiệu/truy cập cuối, hệ điều hành, tem ngày/thời gian và dữ liệu liên quan được lưu trữ trong các tập nhật ký.

• Thông tin Duyệt web: Thông tin duyệt web là thông tin về các tương tác của bạn với Trang web hoặc email, gồm các thông tin về hành vi duyệt web của bạn. Các cookie, web beacon (còn được gọi là “pixel theo dõi”), các kịch bản nhúng, công nghệ xác định vị trí và các công nghệ theo dõi khác đang và sẽ được phát triển có thể được sử dụng trên Trang web để thu thập thông tin duyệt web. Các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động được mô tả đầy đủ hơn dưới đây:

 • Cookie: Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của người dùng. Đó có thể là cookie ID phiên truy cập hoặc cookie theo dõi. Cookie phiên giúp bạn dễ dàng điều hướng Trang web hơn và hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Cookie theo dõi giúp hiểu cách bạn sử dụng Trang web và tồn tại lâu hơn. Trang web có thể kết hợp một số hoặc tất cả các loại cookie này với thiết bị của bạn. Cookie có thể tồn tại trên thiết bị của bạn trong thời gian lâu hơn. Muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, vui lòng xem phần Quyền và Lựa chọn của Bạn trong Chính sách Bảo mật này.
 • Web Beacon: Web beacon là những hình ảnh đồ họa nhỏ, còn được gọi là “thẻ internet” hay “gif trong suốt” được nhúng trong các trang web và tin nhắn thư điện tử. Web beacon có thể dùng để đếm số lượng khách truy cập Trang web, để giám sát cách người dùng điều hướng Trang web, và để đếm số lượt xem nội dung.
 • Kịch bản Nhúng: Kịch bản nhúng là mã lập trình được thiết kế để thu thập thông tin về các tương tác của bạn với Trang web. Kịch bản nhúng được tải xuống tạm thời trên thiết bị của bạn từ máy chủ trang web hoặc bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, chỉ hoạt động khi bạn kết nối đến Trang web, và sau đó sẽ được xóa hoặc kết thúc hoạt động.
 • Công nghệ Xác định Vị trí: Công nghệ xác định vị trí định vị (đôi khi rất chính xác) bạn vì các mục đích như xác minh vị trí của bạn và cung cấp hoặc hạn chế nội dung phù hợp dựa trên vị trí của bạn.

Vui lòng xem phần Quyền và Lựa chọn của Bạn trong Chính sách Bảo mật này để tìm hiểu về những Dụng cụ Thu thập Dữ liệu Tự động sử dụng trên Trang web này, và vào bất cứ lúc nào bạn có thể chọn không cho phép hoặc hạn chế sử dụng thông tin thu thập bằng những Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động.

C. Thông tin từ các Nguồn Khác.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp khác và kết hợp các thông tin đó với thông tin chúng tôi thu thập được về bạn. Trong trường hợp chúng tôi kết hợp thông tin có được từ bên thứ ba với Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập được về bạn trên Trang web, chúng tôi sẽ xem thông tin kết hợp là Thông tin Cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.

3. Sử dụng Thông tin.

Chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, cải tiến các chương trình và dịch vụ của chúng tôi đồng thời cá nhân hoá các tương tác của bạn với chúng tôi. Các ví dụ về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và thông tin ẩn danh được thu thập qua các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động gồm:

• Cải thiện Trải nghiệm của Người dùng là Thành viên và không phải Thành viên: quản lý Trang web và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bao gồm đăng ký email; thư từ liên lạc với bạn, bao gồm trả lời yêu cầu, nhận xét và câu hỏi của bạn, kết nối bạn với các đại diện chương trình địa phương của CCI, hoặc để cung cấp dịch vụ người dùng là thành viên và không phải thành viên cho bạn; xuất bản danh bạ doanh nghiệp (có thể bao gồm thông tin liên hệ kinh doanh); và hỗ trợ chức năng Trang web của chúng tôi và những tài sản kỹ thuật số khác; 

• Giao tiếp Quản trị: gửi cho bạn các thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, thông tin liên quan đến các thay đổi về các chính sách của chúng tôi và các thông báo hỗ trợ và quản trị; 

• An ninh: ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận, vi phạm các chính sách hoặc điều khoản và đe dọa hoặc gây hại đồng thời thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và các quyền hợp pháp khác; 

• Nghiên cứu và Đổi mới: đánh giá và cải tiến các hoạt động của tổ chức chúng tôi, bao gồm việc phát triển các sáng kiến mới, các chương trình và dịch vụ; quản lý các giao tiếp của chúng tôi; phân tích sự hiệu quả và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp cận công chúng; phân tích các sáng kiến, chương trình, dịch vụ, Trang web của chúng tôi và bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khác. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các dịch vụ phân tích Trang web do bên thứ ba cung cấp về Trang web của chúng tôi như các dịch vụ của Google Analytics. Các nhà cung cấp phân tích quản lý các dịch vụ này sử dụng các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động để giúp chúng tôi phân tích cách thức khách truy cập sử dụng Trang web của chúng tôi, cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn; 

• Tuân thủ Pháp luật: tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành hoặc yêu cầu của tòa hay cơ quan chính quyền có hoặc tuyên bố có thẩm quyền tư pháp đối với CCI, kể cả việc theo dõi và lưu giữ hồ sơ chấp thuận việc sử dụng những Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động; 

• Hoạt động của Tổ chức chúng tôi: thực hiện các hoạt động kinh doanh bình thường và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và chính sách của chúng tôi; 

• Tiếp thị Trực tiếp: gửi cho bạn các tài liệu tiếp cận chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm gồm gửi qua email nơi bạn đã đồng ý nhận email từ chúng tôi và được cung cấp thay mặt chúng tôi qua các trang web của bên thứ ba. Điều này liên quan đến việc sử dụng Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động và chia sẻ một số thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị và mạng lưới tiếp thị kỹ thuật số để trình bày nội dung đến bạn trên các trang web của bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi (để biết thông tin về cách quản lý các liên lạc này và các nỗ lực tiếp thị, vui lòng xem phần Quyền và Lựa chọn của Bạn dưới đây;

Nói chung, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào được luật pháp hiện hành cho phép hoặc để hỗ trợ các mục đích trên. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân để hoàn thành bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ tại thời điểm bạn cung cấp Thông tin Cá nhân.

4. Chia sẻ Thông tin.

Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập về bạn ngoại trừ trong các trường hợp được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc như chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm Thông tin Cá nhân được thu thập. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân khi được bạn đồng ý hoặc tùy theo hướng dẫn của bạn cho các mục đích được trình bày tại thời điểm thông tin được cung cấp hoặc như sau

• Với các Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi: Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể nhận hoặc được trao quyền truy cập Thông tin Cá nhân của bạn liên quan đến công việc của họ thay mặt cho chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này bị cấm sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài cung cấp sự trợ giúp này mặc dù chúng tôi có thể cho phép họ sử dụng thông tin tổng hợp không thể nhận diện bạn hoặc dữ liệu đã bị làm mất khả năng nhận diện cho các mục đích khác.

• Tuân thủ Pháp luật hoặc Bảo vệ Mạng sống hoặc Tài sản: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn nhằm tuân thủ pháp luật hoặc các quy trình pháp lý khác, và khi cần thiết, nhằm đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi luật pháp. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để bảo vệ quyền, tài sản, cuộc sống, sức khỏe, an ninh và an toàn của CCI, Trang web hoặc bên thứ ba bất kỳ

• Các Giao dịch của Doanh nghiệp: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong suốt quá trình thương lượng sáp nhập, mua, bán bất kỳ hoặc bất kỳ loại hình mua bán (acquisition) hoặc kết hợp kinh doanh nào khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần tài sản nào của chúng tôi hoặc liên quan đến việc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần của tổ chức của chúng tôi cho một tổ chức khác;

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp không cho phép nhận diện bạn, thông tin ẩn danh được thu thập thông qua các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động hoặc các thông tin đã bị làm mất khả năng nhận diện bạn với các chi nhánh, đối tác là tổ chức hoặc các bên thứ ba khác cho bất kỳ mục đích nào gồm các mục đích tiếp thị trực tiếp (xem Quyền và Lựa chọn của Bạn dưới đây để biết thêm thông tin về hạn chế việc sử dụng đó). Thống kê tổng hợp về các hình thái lưu lượng có thể được sử dụng để đánh giá nội bộ hoặc chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để phân tích, và một số mục đích khác.

5. Các Dịch vụ, Tính năng và Thiết bị của Bên thứ ba.

Trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn sử dụng một số tính năng nhất định có thể được truy cập thông qua hoặc là tính năng chúng tôi hợp tác cùng các thực thể khác không liên kết với CCI. Những tính năng này, gồm kết nối mạng xã hội và các công cụ vị trí địa lý được vận hành bởi các bên thứ ba gồm các mạng xã hội và được xác định rõ ràng như vậy. Các bên thứ ba này có thể sử dụng hoặc chia sẻ Thông tin Cá nhân theo các chính sách bảo mật của riêng họ. Chúng tôi rất khuyến khích bạn đọc chính sách của các bên thứ ba nếu bạn sử dụng các tính năng liên quan. Nếu bạn sử dụng một trong các tính năng của bên thứ ba, cả CCI và bên thứ ba có thể được quyền truy cập và sử dụng thông tin liên quan đến việc sử dụng tính năng này của bạn. Nếu bạn công khai tham khảo CCI hoặc Trang web của chúng tôi về một trong các dịch vụ này (ví dụ bằng cách sử dụng hastag kết hợp với CCI trong một tweet hoặc bài đăng), chúng tôi có thể sử dụng sự tham khảo của bạn trên hoặc liên kết với Trang web hoặc tổ chức của chúng tôi bao gồm các hoạt động quảng cáo hoặc tiếp cận công chúng.

Như đã nêu ở trên, một số Dụng cụ Thu thập Dữ liệu Tự động được sử dụng trên Trang web của chúng tôi được vận hành bởi các nhà cung ứng dịch vụ bên thứ ba. Ví dụ, các dịch vụ phân tích, như Google Analytics, có thể sử dụng các công cụ này để giúp chúng tôi phân tích cách thức khách vào sử dụng Trang web của chúng tôi và để lập các báo cáo thống kê về Trang web và các hoạt động khác của tổ chức chúng tôi cũng như cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Trang web và việc sử dụng Internet. Tương tự, các dịch vụ hiển thị quảng cáo, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác có thể sử dụng các công cụ này trên Trang web của chúng tôi cũng như các trang web khác có máy chủ được quản lý bởi các tổ chức này để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến qua thời gian và trên các trang web của bên thứ ba nhằm tùy chỉnh và trình bày nội dung và quảng cáo có thể bao gồm việc gửi đến bạn nội dung trên trang web hoặc thiết bị của bên thứ ba sau khi bạn rời khỏi Trang web của CCI.

Thông tin được thu thập và lưu trữ bởi các bên thứ ba vẫn phải tuân theo chính sách và thông lệ của các bên thứ ba đó, bao gồm thông tin họ chia sẻ với chúng tôi, lựa chọn của bạn về dịch vụ và thiết bị của họ và liệu họ lưu trữ thông tin đó tại Hoa Kỳ hay nơi khác. CCI không chịu trách nhiệm và không trình bày lại các chính sách và thông lệ bảo mật của bên thứ ba và khuyến khích bạn tự tìm hiểu và tham khảo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của của các bên thứ ba này. Trong trường hợp chúng tôi kết hợp thông tin có được từ bên thứ ba với Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn trên Trang web, chúng tôi sẽ xem thông tin kết hợp là Thông tin Cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.

Để biết thêm thông tin về Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động và lựa chọn của bạn về các công cụ này, vui lòng xem phần Thông tin được Thu thập Tự động trên đây và Quyền và Lựa chọn của Bạn dưới đây.

6. Quyền và Lựa chọn của Bạn. 

a. Sử dụng Thông tin của Bạn.

Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa Thông tin Cá nhân bạn đã tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua Trang web bằng cách gửi email cho chúng tôi ở đây và xin ghi “YÊU CẦU VỀ QUYỀN HẠN BẢO MẬT THÔNG TIN” trong dòng tiêu đề của email. Chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin từ bạn để cho phép chúng tôi xác định danh tính của bạn.

b. Cất trữ và Lưu giữ Dữ liệu. 

Thông tin Cá nhân chúng tôi quản lý được cất trữ trong các máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn khi nào việc đó còn cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và để đạt được (những) mục đích thu thập thông tin đó. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn nếu cần thiết để tuân thủ bổn phận của chúng tôi theo luật định, để giải quyết mâu thuẫn, và thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi.

c. Kiểm soát Cookie.

Như đã trình bày trong phần Chúng tôi Thu thập Dữ liệu Nào, Trang web này sử dụng Cookie để chúng tôi, và các đối tác của chúng tôi, có thể nhớ được bạn, hiểu bạn sử dụng trang web của chúng tôi như thế nào, và giới thiệu đến bạn những ưu đãi đặc biệt phù hợp với sự quan tâm của bạn đối với bông vải Hoa Kỳ. Cho mục đích của chính sách này, cookie và các công nghệ tương tự (gọi chung là “Cookie”) là những mảnh dữ liệu nhỏ mà trang web yêu cầu trình duyệt cất trữ trong máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Cookie giúp trang web “nhớ” được những hoạt động hay sở thích của bạn hằng ngày.

Chúng tôi sử dụng Cookie của cả Bên Thứ Nhất và Bên Thứ Ba trên Trang web của chúng tôi. Cookie thiết lập bởi chủ trang web (trong trường hợp này là CCI) thì gọi là Cookie “Bên Thứ Nhất”. Cookie Bên Thứ Nhất của chúng tôi chỉ giới hạn trong những Cookie chức năng để giúp cải thiện tính cách dễ sử dụng của Trang web. Cụ thể là, một Cookie Bên Thứ Nhất của chúng tôi sẽ được cất trữ khi bạn chọn ngôn ngữ trên Trang web và thiết lập ưu tiên về ngôn ngữ, và một cookie khác sẽ ghi nhớ là bạn đã xem và chấp thuận pop-up giới thiệu về chính sách bảo mật của Trang web, nếu thích hợp, hay chưa.

Những Cookie thiết lập bởi bên thứ ba không phải là chủ trang web thì gọi là “Cookie Bên Thứ Ba”. Cookie Bên Thứ Ba thuộc về và được quản lý bởi những thành phần khác, thí dụ như các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của CCI, cho mục đích quảng cáo, phân tích và những mục đích khác. Những Cookie Bên Thứ Ba sau đây được sử dụng trên Trang web:

 • GoogleAnalytics
 • The Trade Desk
 • AdRoll
 • TubeMogul
 • MediaMath
 • DataXu
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Salesforce DMP
 • Pixel Tương ứng Người dùng của Salesforce DMP:
  • Acxiom
  • AdRoll Tương ứng Người dùng
  • Bombora
  • DataLogix - Di Sản
  • DataXu Tương ứng Người dùng
  • eXelate Media
  • Google Tương ứng Người dùng
  • LiveRamp Tương ứng Người dùng
  • MediaMath Tương ứng Người dùng
  • Neustar AdAdvisor S2S
  • TheTradeDesk Tương ứng Người dùng
  • TubeMogul tương ứng người dùng
  • Visual DNA
  • BlueKai

Cookie nói chung có thể bị vô hiệu hóa hoặc có thể bị xóa bởi các công cụ có sẵn là một phần của hầu hết các trình duyệt thương mại và trong một số trường hợp bị chặn trong tương lai bằng cách chọn một số thiết lập. Các trình duyệt cung cấp các chức năng và tùy chọn khác nhau, do đó bạn có thể cần thiết lập chúng riêng biệt. Muốn tìm hiểu thêm về cookie và làm thế nào để ngăn chận hoặc kiểm soát việc sử dụng cookie bằng cách cấu hình trình duyệt, bạn có thể truy cập www.allaboutcookies.org. Muốn biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie hướng đối tượng/quảng cáo, vui lòng xem www.youronlinechoices.eu nếu bạn cư trú ở Châu Âu hoặc www.aboutads.info/choices nếu bạn ở Hoa Kỳ.

Nếu muốn xóa những Cookie đã cất trữ từ trước, bạn có thể tự mình xóa hết Cookie vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản Trang web để những Cookie khác vào thiết bị của bạn, có thể là trong một phiên làm việc hay vào lần tới bạn sử dụng Trang web, trừ khi và cho đến khi nào bạn điều chỉnh thiết lập trình duyệt để không chấp nhận cookie, và nếu trình duyệt của bạn có chức năng đó. Đối với những người sử dụng có dữ liệu được bảo vệ bởi GDPR, bạn có thể ngăn cản Trang web để thêm Cookie vào thiết bị của bạn bằng cách xóa tất cả nội dung lưu tạm trong trình duyệt, trong trường hợp này Cookie mới sẽ không được để vào thiết bị của bạn nữa trừ khi và cho đến khi bạn nhấp lại vào nút “Tôi Chấp nhận” trên pop-up giới thiệu về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động bình thường nếu bạn vô hiệu hóa hoặc xóa cookie và khi bạn vào lại Trang web, khả năng hạn chế các cookie trên trình duyệt của bạn phụ thuộc vào các thiết lập và giới hạn của trình duyệt như đã trình bày ở trên.

Các thiết lập trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn tự động truyền tín hiệu “Không Theo dõi” tới các dịch vụ trực tuyến bạn truy cập. Tuy nhiên, lưu ý rằng không có sự đồng thuận chung của ngành về những gì nhà khai thác ứng dụng và trang web nên làm với những tín hiệu này. Theo đó, chúng tôi không theo dõi hay hành động liên quan đến các tín hiệu “Không Theo dõi” hay các cơ chế khác. Để biết thêm thông tin về “Không Theo dõi”, hãy truy cập trang web http://www.allaboutdnt.com

d. Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động để Phân tích và Tiếp thị Trực tiếp.

Bạn có thể thực hành các lựa chọn về sử dụng Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động từ Google Analytics bằng cách truy cập https://tools.google.com/dlpag... hoặc tải Tiện ích Add-on Trình duyệt Lựa chọn Không tham gia (Opt-out) Google Analytics.

Bạn có thể lựa chọn về việc nhận quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách gửi các lựa chọn không tham gia. Một số nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến tiếp thị cho chúng tôi có thể tham gia Liên minh Quảng cáo Số (“DAA”) Chương trình Tự Quản lý đối với Quảng cáo Hành vi Trực tuyến. Để tìm hiểu thêm về DAA cách bạn có thể có những lựa chọn nhất định về Quảng cáo dựa trên Sở thích, hãy truy cập http://www.aboutads.info/choices. Một số công ty này cũng có thể là thành viên của Sáng kiến Quảng cáo Mạng (“NAI”). Để tìm hiểu thêm về NAI và các tùy chọn lựa chọn không sử dụng dành cho thành viên của mình, xem http://www.networkadvertising.org/choices/. Hãy nhớ rằng ngay cả khi bạn có thể chọn không tham gia một số loại Quảng cáo dựa trên Sở thích nhất định, bạn vẫn có thể tiếp nhận các loại quảng cáo khác. Chọn không tham gia chỉ có nghĩa rằng những thành viên đã chọn này sẽ không gửi quảng cáo dựa trên internet cho bạn và điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ nội dung và/hoặc quảng cáo đích (ví dụ: từ các mạng quảng cáo khác). CCI không chịu trách nhiệm về tính hiệu quả hoặc việc tuân thủ bất kỳ tùy chọn không tham gia nào của các bên thứ ba hoặc các chương trình hoặc sự chính xác của các tuyên bố liên quan đến các chương trình của họ.

e. Giao tiếp.

Bạn có thể chọn không tham gia nhận các email khuyến mãi nhất định từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn cung cấp trong các email để nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi ở đây trong từ HỦY ĐĂNG KÝ trong dòng tiêu đề email.

f. Truy cập và Sửa đổi Thông tin Cá nhân

Tại một số khu vực pháp lý, bạn có thể có quyền truy cập hoặc sửa đổi Thông tin Cá nhân của bạn gồm quyền: nhận xác nhận rằng chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân về bạn, yêu cầu vào và nhận thông tin về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn, nhận bản sao Thông tin Cá nhân chúng tôi duy trì về bạn, cập nhật và chỉnh sửa những thông tin không chính xác trong Thông tin Cá nhân của bạn, phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn và yêu cầu khóa, ẩn danh hoặc xóa thông tin nếu thích hợp. Các quyền này chỉ có sẵn nếu bạn cư trú hoặc truy cập Trang web này từ một số khu vực pháp lý nhất định và có thể bị giới hạn trong một số trường hợp theo luật pháp và quy định địa phương tại các khu vực pháp lý này hoặc các khu vực khác.

Để thực hiện các quyền này, vui lòng gửi email cho chúng tôi ở đây hoặc gửi thư cho chúng tôi đến: Hiệp hội Bông Quốc tế Hoa Kỳ, Trụ sở Quốc tế, 1521 New Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20036. Yêu cầu phải có ghi “Yêu cầu về Quyền hạn Bảo mật” trong dòng tiêu đề của email và có ghi rõ tên, địa chỉ, tên đường, thành phố, tiểu bang/tỉnh, số bưu chính và quốc gia của bạn. Thông tin này sẽ được sử dụng để liên lạc với bạn về yêu cầu của bạn và xác thực thẩm quyền hiện hành. Vui lòng lưu ý rằng tại một số khu vực pháp lý nơi các quyền trên áp dụng CCI không bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu được đưa ra ngoài thông qua các địa chỉ email hoặc địa chỉ thư đã cung cấp ở trên.

7. Trẻ em.

Trang web này dành cho đối tượng đọc giả chung và không dành cho trẻ em dưới mười ba (13) tuổi. CCI không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người bảo hộ và tin rằng CCI đã thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng gửi email cho chúng tôi ở đây có ghi chữ “YÊU CẦU VỀ QUYỀN HẠN BẢO MẬT THÔNG TIN” trong dòng tiêu đề của email hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ: Hiệp hội Bông Quốc tế Hoa Kỳ, Trụ sở Quốc tế, 1521 New Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20036 và chúng tôi sẽ thực hiện xóa thông tin đó.

8. Bảo mật Dữ liệu.

Chúng tôi có các biện pháp phù hợp để giúp bảo vệ Thông tin Cá nhân khỏi thất lạc, trộm cắp, sử dụng sai và truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. Tuy nhiên, truyền qua internet không an toàn hoàn toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật thông tin của bạn được thu thập thông qua Dịch vụ.

9. Truyền tải Thông tin Quốc tế.

CCI có trụ sở tại Hoa Kỳ, Trang web được lưu trữ tại Hoa Kỳ và các máy chủ và các thiết bị và phương tiện khác hỗ trợ Trang web này được đặt tại Hoa Kỳ. Nếu bạn đang truy cập Trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý rằng thông tin được thu thập qua Trang web có thể được truyền, xử lý, lưu trữ và sử dụng tại Hoa Kỳ. Luật bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ có thể khác với luật pháp của quốc gia nơi bạn cư trú. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi sẽ tạo thành sự chấp thuận của bạn đối với việc truyền, xử lý, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin của bạn bao gồm Thông tin Cá nhân tại Hoa Kỳ như được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

10. Những thay đổi trong Chính sách Bảo mật này.

Chính sách Bảo mật có thể được cập nhật định kỳ và không cần thông báo trước cho bạn. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực trực tiếp khi Chính sách Bảo mật sửa đổi được đăng tải. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi chỉ sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo mật được đăng sau đó. Chúng tôi sẽ nói rõ ở đầu Chính sách Bảo mật vào ngày chính sách được cập nhật gần nhất. Nếu những thay đổi này lớn, chúng tôi có thể lựa chọn đăng tải thông báo dễ nhận biết cho bạn về Chính sách Bảo mật được cập nhật trên Trang web hoặc trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xin sự đồng ý của bạn về toàn bộ hoặc các điều khoản cụ thể của Chính sách Bảo mật cập nhật bao gồm việc thông báo qua email.

11. Liên hệ với Chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến về Chính sách Bảo mật này, vui lòng gửi email cho chúng tôi ở đây hoặc gửi thư cho chúng tôi đến Hiệp hội Bông Hoa Kỳ, Trụ sở Thế giới, 1521 New Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20036.