Chuyển đến Nội dung

Lợi Ích Trong Kéo Sợi

Mill Study Miễn Phí

Một nhà máy sợi tìm thấy loại bông ưa thích mới.

Bông Mỹ tiết kiệm tiền do giảm chi phí sản xuất.Quý vị sẽ nhận được từ Mill Study này:

• Một nhà máy đang mở rộng tại Châu Á cần tìm một loại bông có chất lượng cao hơn bông mà họ đã dùng trước đây.

• Kiện bông được kiểm tra bằng hệ thống HVI và AFIS để đảm bảo sự tương đồng của các đặc tính.

• Ba loại bông được đánh giá về sự thay đổi của neps, lượng xơ ngắn và tỷ lệ loại tạp trong quá trình kéo sợi.

• Bông Mỹ vượt trội so với các loại bông khác ở cả ba chỉ tiêu.